eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del II

Kjøbenhavn del II

Kjøbenhavn
    - Titelark

Kbhvn., Thiele, 1890

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->


CARL BRUUN.

_____

KJØBENHAVN.


ANDEN DEL.


[Værktitel]

[Tom side]


KJØBENHAVN.

EN ILLUSTRERET SKILDRING

AF DETS

HISTORIE, MINDESMÆRKER OG INSTITUTIONER

AF

CARL BRUUN.

_____

ANDEN DEL.

MED 9 BILAG OG 141 I TEXTEN INDTRYKTE AFBILDNINGER.


Forlagslogo

KJØBENHAVN.

P. G. PHILIPSENS FORLAG.
THIELES BOGTRYKKERI.
1890.

[Bindtitel]

[Tom side]


Indholdsfortegnelse.

_____

Side
Første Kapitel. Kjøbenhavn under Frederik den Tredie indtil Beleiringen .................................................
Chr. IV's Begravelse. Indre Tilstande. Den Ulfeldtske Sag. Landeveiene og Søerne. Ladegaarden. Vandforsyning. Forstæderne. Havnen. Ny Kjøbenhavn. Gaderne. Slotsholmen. Adelsgaarde. Livet i Kbhvn. Indskrifter paa Husene. Bubonpest af 1654. Carl Gustav i Sjælland. Freden i Roskilde.


1.
Andet Kapitel. Kjøbenhavns Beleiring ............. .............
Stemningen i Kbhvn. Opraab til Indbyggerne. Byens Stridskræfter. Privilegier af 10de August. Arbeider paa Voldene. Livsbetingelser under Beleiringen. Brandvæsenet. Det store Udfald. Spioner og Overløbere. Vagttjeneste. Kbhvns. Bombardement. Amagers Ødelæggelse. Søslaget i Øresund. Carl Gustav i Brønshøi. Hollænderne i Kbhvn. Vartous Flytning. Provianteringsvanskeligheder. Vinterliv. Juleaften 1658. Isning. Frederik af Hessen Homburg. Angrebet den 9de Februar. Stormen paa Kbhvn. Taksigelsesfesten. Flyveblad fra Beleiringen. Dyrtid. De 32 Mænd. Almindelig Bededag. Fredsunderhandlinger og Fredsslutning.

56.
Tredie Kapitel. Souveraineteten og Frederik den Tredies sidste Aar ..........................................................
Stemning efter Krigen. Rigsdagen i Septbr. 1660. Arveregjeringens Overdragelse. Forsøg paa at sprænge Rigsdagen. Arvehyldingen. Borgervæbningens Aftakning. Kollegierne. Kjøbenhavns Privilegier af 24 Juni 1661. Misfornøielse i Kbhvn. Kai Lykke og Korfitz Ulfeldt. Ulfeldts Plads. Det nye Kastel. Henrik Ruses Bebyggelsesplan. Magistraten og Borgervæbningen. Kirker. Det kongelige Bibliothek og Kunstkamret. Fattigvæsen. Børnehuset og Vartou. Handelskompagnier. Kommercekollegiet. De første Aviser. Auktions- og Postvæsen. Laugene. Gjæstgivergaarde. Carl van Mandern. Vinhandlere, Læger og Apotheker. Sæder og Skikke.


145.
Fjerde Kapitel. Kjøbenhavn under Christian den Femte .........
Rigskansler Grev Griffenfeld. Krigen med Sverig. Slaget i Kjøgebugt. Kjøbenhavns Væxt. Kongens Nytorv. Byggeperiode. Amalienborgs Brand. Vor Frelsers og Reformert Kirke. Fremmede Religioner. Gravmæler og Epitaphier. Gaderenovation. Ole Rømer. Nye Gader og Udvidelser. Optøier og Slagsmaal. Gadebelysning. Vægtere. Den første Politimester. Brandvæsen. Vandvæsen. Fattigvæsen. Abel Kathrines

225.
V

VI

Side
Stiftelse. Kvæsthuset. Assistentshuset. Universitetet. Regentsen. Borcks Kollegium. Det ridderlige Akademi. Skoler. Laugsvæsen. Handelskompagnier. Fremragende Kjøbmænd. Skatter. Industri. Havnen. De nye Værker om Christianshavn. Indførelse af ny Maal og Vægt. Torvehandelen. Raadhuset. Høiesteret. Inkvisitionskommissionen. Fængsler og Straffe. Christianshavns Indlemmelse. Kjøbenhavns Omgivelser. Ny-Hollænderby. Borgervæbningen. Læger og Apothekere. Overtro og Aviser. Postvæsen. Vinhuse. Forlystelser. Begravelser og Brylluper. Klædedragt. Meubler.

Femte Kapitel. Kjøbenhavn under Frederik den Fjerde indtil Ildebranden 1728 ............................................
Bombardementet paa Kjøbenhavn. Carl den Tolvtes Landgang. Fæstningsværker. Gadernes Renovation. Opfyldning og nye Gadeanlæg. Frederiksberg Slot. Operahuset. Generalkommissariatet. Arresthuset. Garnisons- og Kastelskirken. Landgang i Skaane. Den store Pest af 1711. Byens. Rensning. General Stenbock som Fange. Czar Peters Besøg i Kbhvn. Det store Kampement. Kjøbenhavns Handel. Industri. Galanterihandlere. Laugene. Frimestrene. Kongens Nytorv. Amalienborg Lysthave og Mønsterpladsen. Frederik den Fjerdes Slot. Geheimearkivet og Staldmestergaarden. Blaagaard. Hovedstadens Kirker. Kirkegaarde. Ehlers Kollegium. Landkadetakademiet. Søkadetakademiet. Vaisenhuset. Almueskolevæsenel. Fattigvæsenet. Børnehuset og Vartou. Magistraten. Politiet. Høiesteret og Straffe. John Norcross. Brand- og Vandvæsen. Havnen. Postvæsen og Aviser. Portechaiser. Luxus og Moder. Parykker. Rangsyge og Tydskhed. Jøder. Gjæstgivergaarde og Vinhuse. Det pavelige Kollegium. Den danske Skueplads. Forlystelser.


409.
Sjette Kapitel. Ildebranden af 1728 og Fred. IV sidste
Regjeringsaar ............................................
Carl Friederich Reiser. Tabene ved Branden. Byens Proviantering. Bortsendelse af Fattige. Udskrivning af Brandstyr. Reguleringskommissionen. Expropriation. Ordning af Prioriteterne. Tilførsel af Bygningsmaterialier. Bygningskommissionen. Hjælp til de Brandlidte. Byggevirksomheden under Fred. IV.


586.
Syvende Kapitel. Kjøbenhavn under Christian den Sjette .......
Den nye Bygningskommission. Kbhvns. Brandforsikring. Byens Gjenopførelse. Universitetsfirkanten. Gjenopførelse af Frue Kirke. Nedbrydning af Kbhvns. Slot. Elias David Håuser. Christiansborg. Haandværkeruroligheder. Slotsbygningskommissionen. Kongefamiliens Indtog. Gemakkernes Udstyrelse. Høiesteretssalen. Slotskirken. Utilfredshed med Christiansborg. Havnen. Dokken. Bremerholm og Nyholm. Borgerskabets Tilstand. Assignations-Vexel og Laanebanken. Det asiatiske Kompagni. Andre Handelskompagnier. Det almindelige Magasin. Industri. Saltværket paa Chrhvn. Haandværkstandens Klager. Laugsvæsenet. Fattigvæsen. Den ny Børnehusbygning. Det Harboeske Enkekloster. Enkekasser. Christian den Sjettes tidsalder.

636.

__________Fortegnelse over Bilagene til anden Del.

_____

Side
Prospekt af Kjøbenhavn under Beleiringen 1658-59. Efter Pufendorff .... 91.
Kjøbenhavns Beleiring, samtidigt Flyveblad .............................. 129.
Arvehyldingen paa Slotspladsen 18de Oktbr. 1660 ........................ 163.
Borgervæbningens Faner (Farvetryk) .................................... 185.
Prospekt af Kjøbenhavn fra Chr. V Tid ca. 1690 ........................ 254.
Grundtegning af Kbhvn. fra Chr. V1s Tid ................................ 342.
Prospekt af Kbhvn. i 1702. Efter et Broderi paa Rosenborg .............. 421.
Feltmarechal Grev Gyldenløves Ligfærd over Kongens Nytorv ............. 525.
Feltmarechal Grev Gyldenløves Ligprocession i Frue Kirke ................ 526.

__________


Fortegnelse over Textafbildningerne i anden Del.

_____


Frederik den Tredie. Efter Busten paa Rosenborg ....................... 1.
Frederik den Tredie. Efter Maleri af Carl van Mandern ................. 5.
Dronning Sophie Amalie. Efter Maleriet paa Rosenborg .................. 7.
Corfitz Ulfeldt .................. ...................................... 9.
Leonora Christina. Efter Maleriet paa Rosenholm ....................... 11.
Kort over Kjøbenhavn og nærmeste Omegn ............................. 17.
Vartegnet. Efter Vitruvius ............................................. 27.
Den senere Collins Gaard (set fra Bredgade) ............................. 29.
Huset Nr. 14 bag Børsen, nedrevet i 1867 ............................... 35.
Kjøbenhavns Slot efter Resen ............................................ 37.
Marsvins Gaard. Efter Hafnia Hodierna ................................ 39.
Holmensgades nordligste smalle Del ..................................... 41.
Frederik den Tredie og Carl Gustav som Skakfigurer ..................... 55.
Carl Gustavs Hær gaar over Isen til Lolland. Efter Pufendorff ........... 56.
Carl Gustav. Efter et samtidigt Stik .................................... 59.
Feltmarechal Hans Schack. Efter et samtidigt Stik ...................... 61.
Stadshauptmand Frederik Thuresen. Efter Orig. paa Raadhuset i Aalborg 65.
En kjøbenhavnsk Borgerfamilie paa Frederik den Tredies Tid ............. 67.
Generallieutenant Ulrik Christian Gyldenløve. Efter et samtidigt Stik ...... 77.
Admiral Jacob van Wassenaer Obdam .................................. 93.
Søslaget i Øresund den 29de Oktober 1658. Efter Pufendorff ............. 95.
Medaille, slagen over Obdams Seir ...................................... 99.
[VII]

-VIII

Side
Svenske Vagtblus under Beleiringen. Efter Pufendorff ................... 107.
Stormangrebet ved Løngangen og Tøihuset. Efter Pufendorff ............. 117.
Claus Ahlefeldts Officerspartisan ........................................ 121.
Frederik den Tredie og Stormen paa Kbhvn. ............................ 123.
Mønt fra Beleiringen til Minde om Stormen ............................. 127.
Fredshusene i Raadmandsmarken. Efter Pufendorff ...................... 139.
Hædersmedaillen til de ni Borgerkaptainer .............................. 144.
Kjøbenhavnske Borgerfolk paa Fred. III's Tid ............................ 145.
Hans Nansen. Efter Maleriet paa Rosenborg ............................ 147.
Kristoffer Gabel. Efter et samtidigt Stik ................................ 149.
Sjællands Biskop Hans Svane. Efter et samtidigt Stik .................... 153.
Arvehyldingen paa Slotspladsen. Efter Maleri paa Rosenborg ............ 161.
Den sidste Side af Privilegierne af 24de Juni 1661 ....................... 169.
Kastelsporten til Grønningen ............................................ 177.
Vesterport. Efter Thura ............................................... 179.
Gammelt Bindingsværkshus i Ny Kongensgade ........................... 181.
Henrik Ruse. Efter en Guldmedaille .................................... 183.
S. Nikolai Kirke. Efter Thurah ........................................ 189.
Bibliothek- og Kunstkammerbygningen .................................. 191.
Det kongelige Bibliotheks store Sal ..................................... 193.
Guldmageren Borro. Efter et samtidigt Stik ............................. 195.
Kleinsmedenes Laugsmærke. Orig. i Folkemuseet ........................ 209.
Dobbeltbæger ......................................................... 219.
De tre Sølvløver paa Rosenborg ........................................ 224.
Dreiernes Lade og Bødkernes Tudkande ................................ 225.
Rigskansler Grev Peter Griffenfeld ...................................... 229.
Nørreport. Efter Thura ................................................ 231.
Griffenfeld paa Retterstedet ............................................. 233.
Typer paa grundmurede Huse før 1728 .................................. 239.
Christian den Femtes Rytterstatue paa Kongens Nytorv ................... 243.
Gyldenløves Palads (nuv. Charlottenborg) ................................ 245.
Kjøbenhavns Slot i Chr. V's Tid. Efter et samtidigt Stik ................. 247.
Det ældste Amalienborg ................................................ 249.
Curt Sivertsen Adelaers Gravmæle i Frue Kirke .... .................... 257.
Feltmarechal Ulrik Frederik Gyldenløves Gravmæle ....................... 259.
Generallieutenant Niels Rosenkrands1 Gravmæle i Nikolai Kirke ............ 261.
Den spanske Kappe .................................................... 263.
Ole Rømer. Efter et samtidigt Stik ................................... 265.
Claus Rasch, Kbhvns. første Politimester ................................ 274.
Brandskilt fra 1704 ................................................. 282.
Abel Cathrines Stiftelse i Dronningens Tværgade ........................ 287.
Kvæsthuset i Kvæsthusgade ............................................ 289.
Borcks Kollegium i 1691 ............................................... 295.
Den theologiske Doktorhat ............................................. 297.
Den medicinske Doktorhat .............................................. 297.
Kbhvns. Bundtmageres Lade af 1671 ................................... 305.
Hustømrernes Sølvvelkomst ............................................. 306.
Tobaksspindernes Tin Velkomst ......................................... 307.

IX

Side
Topfigur fra Skomagernes Velkomst ..................................... 307.
Forskjellige Lausgjenstande ........................................... 309.
Smedenes og Hattemagernes Skafferstok ................................. 310.
Glarmestrenes og Kleinsmedenes Regimente ............................. 310.
Tobakstallerken med Pibekradser ....................................... 311.
Baldakinfigurer fra Bagersvendenes Sølvvelkomst ......................... 317.
Medaille over Kjøbenhavns Havn ....................................... 341.
Peder Hansen Resen, Præsident i Kbhvn. Efter et samtidigt Stik ......... 349.
Brudstykke af Resens Kort over Kbhvn .................................. 351.
Grifffenfelds til Raadhuset skjænkede Drikkehorn ......................... 355.
Christian den Femte i Høiesteret. Efter Maleriet paa Rosenborg .......... 357.
Inkvisitionskommissionens Lokale i Stokhuset ............................ 359.
Stokhusgaarden i sin nuværende Skikkelse .............................. 361.
En Kone i Gabestokken. Efter et Maleri ................................ 365.
En Blegdam ........................................................... 369.
Blaagaards Hovedbygning. Efter Roque ................................. 371.
Brugsgjenstande fra Slutningen af det 17de Aarhundrede ................. 403.
Blytækkernes Klokke ................................................... 408.
Frederik den Fjerde, bekrandset af en Seirsgudinde ...................... 409.
Bombardementet paa Kbhvn. den 26de Juli 1700 ........................ 413.
De Svenskes Landgang ved Humlebæk i 1700 ............................ 417.
Østerport. Efter Thura ...... ......................................... 422.
Prøvestenen, anlagt af Fred. IV ......................................... 423.
Frederiksberg Slot i 1728. Efter Marselius .............................. 429.
Operahuset. Efter et samtidigt Stik ..................................... 431.
Generalkommissariatets Bygning. Efter Thurah .......................... 433.
Kjøbenhavns Arresthus. Efter et Maleri ................................ 435.
Czar Peter den Store af Rusland. Efter et Stik ......... ............... 469.
Det grønlandske Optog. Efter et samtidigt Træsnit ...................... 479.
Et Fad fra Stentøisfabriken i Store Kongensgade ......................... 485.
Snedkersvendenes Optog (Brudstykke) ................................... 498.
Kongens Nytorv med Krindsen. Efter Thurah ........................... 499.
Storkantsler Holsteins Gaard. Efter Thurah ............................. 501.
Grev Ahlefeldts Gaard. Efter Thurah ................................... 501.
Hovedvagten paa Kongens Nytorv ....................................... 502.
Amagertorv. Efter Thurah ............ ............................... 505.
Amalienborg Have og det Danneskjold Laurvigske Palais ................. 507.
Anlæg i Amalienborg Have ............................................ 509.
Frederik den Fjerdes Slot af 1727 ...................................... 511.
Panel i chinesisk Stil fra Fred. IV's Slot ................................ 513.
Slotsvagten paa Fred. IV's Tid ......................................... 517.
John Norcross i Kastellet .............................................. 547.
Broen over Peblingesøen ............................................... 549.
En Portechaise ........................................................ 555.
Dragter i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede ......................... 560.
Dragter fra Frederik den Fjerdes senere Regjeringsaar .................... 563.
Johan Carl v. Eckenbergs Kunster .... ................................. 577.
Det slesvigske Hyldingsbæger ........................................... 585.

-X

Side
Søfolk, Grenaderer, Gardister og Borgersoldater fra Fred. IV's Tid ........ 586.
Kort over den afbrændte Del af Kbhvn. fra 1728 ........................ 605.
Medaille over Ildebranden 1728 ......................................... 635.
Dragter fra Christian den Sjettes Tid ................................... 636.
Raadhuset, set fra Gammeltorv ......................................... 642.
Raadhuset set fra Nytorv ............................................... 643.
Vaisenhuset paa Nytorv ................................................ 645.
Fugleperspektiv af Universitetsfirkanten ................................. 649.
Vimmelskaftet efter Ildebranden 1728 ................................... 655.
Det Indre af Frue Kirke .. ............................................ 659.
Frue Kirke i Chr. VI's Tid............................................. 665.
Grundtegning af Kongens Etage i Christiansborg Slot ..................... 685.
Christiansborg seet fra Slotspladsen ...................................... 691.
Christiansborgs Hovedportal til Slotspladsen ............................. 695.
Christiansborg, set fra Frederiksholms Kanal ............................ 697.
Grundtegning af Christiansborg og samtlige Udbygninger .................. 699.
Høiesteretssalen paa Christiansborg ..................................... 705.
Slotskirken med Frederik den Femtes Katafalk .......................... 709.
Dokkens Indvielse. Efter Roque ........................................ 715.
Det store Magasins Midtpavillon paa Gammelholm ....................... 717.
Bjørns Plads paa Christianshavn ........................................ 722.
Christianshavns Torv og Børnehuset .................................... 739.
Topfigur fra Karethmagernes Velkomst .................................. 742.

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man aug 29 19:52:02 CEST 2005
Publiceret: man aug 29 19:52:00 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top