eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid

Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid

Kbh., Cohen, 1882

Hans Daniel Lind (1847 - 1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er produceret med OCR-teknik hos eremit.dk i februar 2002.

Ændringer i forhold til originalen: Forkortelsen "d." er anvendt hvor originalen angiver dødsår med et kors. Forkortelsen "i.e." er anvendt hvor originalen anvender omvendt c.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste afsnit >

 

236

Kilder.

A. Trykte Kilder.

H. G. Garde, Efterretninger om den danske og norske Sømagt. - H. G. Garde , Sømagtens Historie, I og II, fortsat i Historiskt Tidsskrift 3dje Række 5te Bind. - O. Nielsen Kjøbenhavns Diplomatarium. - O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, I og III. - Kristian den fjerdes Breve, I ved Molbech, II ved Brieka og Fridericia. - Lassen, Dokumenter og Aktstykker til Kjøbenhavns Befæstningshistorie, - Bircherod, Dagbøger ved Molbech. - H. Wallensbech, Diarium polemicum metricum obsidionis Hafniensis. - J. L. Wolf, Encomion regni Daniæ. - Pontoppidan, Origines Hafnienses. - Müllerske Kobberstiksamling, 17de Bind. - Pontoppidan, Danske Atlas, II. - Frederik den femtes Søkrigsartikelsbrev for Sø- og Landtjenesten, - J. Larsen, Bidrag til Københavns offentlige Skolevæsens Historie. - J. L. Heiberg, Poetiske Skrifter, IX. - Hofman, Fundationer, IX. - H. Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historie, III. - J. Langebek, Udkast til Souverainitets Historien. (Sorø Akademi Program 1881). - L. Holberg, Dannemarks Riges Historie ved Levin, III. - Mansa, Pesten i Helsingør og Kjøbenhavn. - L. Holberg, Danmarks og Norges geistlige og verdslige Stat. - Nathanson, Mønt- og Bankvæsen. - L. Holberg, Peder Paars, diverse Udgaver. - L. Holberg, Epistler ved Bruun. - H. C. Sneedorff, Efterladte Digte ved Rahbek. - C. D. Biehl, Breve, i Historiskt Tidsskrift 3 dje Række 4de Bind. - Fortegnelse paa alle de Skrifter, som siden Trykfriheden ere udkomne 1771 og 72, I og II. - F. Barfod, Fortællinger af Fædrelandets Historie. - J. C. Tuxen, Den danske og norske Sømagt. - J. Davidsen, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn, I og II; om II, Side 46-61, se dog II, Side 391. - A. Richter, Riim- og Prosa-Posen. - A. F. Andersen, Nyboder og faste Stok. - C. Dirckinck-HolmfeId, Til Vælgerne i Hovedstadens 11te Valgkreds 1848. - C. Dirckinck-Holmfeld, Tale til Vælgertie i Hovedstadens 11te Distrikt paa Valgdagen til Rigsforsamlingen den 5te Ok-

 

 

237

tober 1848. - P. F. Lunde, Valghandling til Folkethinget i det 8de kjøbenhavnske Distrikt den 4de December 1849. - P. F. Lunde, Om Gage- og Lønningsforhold i Sø- og Landetat 1851. - Straffelov for Krigsmagten af 7de Maj 1881. - Berlinske Tidende, 1849, No. 294. - H. Steffens, Was ich erlebte, II.

B. Utrykte Kilder,

Forkortelser.

Res. i.e.: kongelige Resolutioner, som oftest anførte efter Registraturerne, men under Tiden efter den fuldstændige Original eller dennes Afskrift.

G. i.e.: det kongelige Gehejmearkiv.

M. i.e.: Marineministeriets Arkiv.

Tallene foran Anmærkningerne svare til de i Texten indføjede smaa Tal.

Kap. I.

1) Salget foreslaas 23. Decbr. 1693, men resolveres 27. Okt. 1694. G. - 2) Res. af 1690. G. - 3) Pakke i G., betitlet "den i Nyboder 1721 nedsatte Kommission", indeholdende Protokol og talrige Bilag. - 4) Nyboders Regnskab for 1749. G. - 5) Forestilling og Res. af 11. Febr. 1782. M. - 6) Beskrivelsen af Huset nærmest efter H. W. Linds Manuskript. - 7) Kommissionen 1721, G. og Res. af 31. Marts 1786. M. - 8) Forestilling og Res. af 11. Febr. 1782. M.

Kap. II.

1) Res. af 1784, 85 og 89. M. - 2) Res. af 2. Juli 1698. G. - 3) Kommissionen 1721. G. - 4) Res. af 1743 og 45. (M). - 5) Res. af 2. Novbr. 1755. M. - 6) Res, fra de nævnte Aar. M. - 7) H. W. Lind. - 8) Res. af 1789. M. - 9) Res. fra anførte Aar. M. - 10) Forestilling og Res. af 11. Febr. 1782 og Res. af 1783, 84, 86 og 87. M. - 11) Res. af 1690. G. Kommissionen 1721. G. Res. af 1733. (M). - 12) Res. af 20. Juli 1722. (M). - 13) Res. af 1727, (M). - 14) Res. af 1763. M. - 15) Betalingsreglement for 1694. G. Res. af 3. Maj 1720. G. Res. af 1799. M. - 16) Nyboders Regnskab 1700, G., nævner 2 af disse Vandposter. - 17) Res. af 1732 og 49 (M). Nyboders Begnskab 1749. G. Res. af 1741 (M.). Forestilling af 21. Decbr. 1778. M. Vand indlægges i Delfingade 1788, i Krokodillegade 1792. M. -

 

 

238

18) Res. af 1702. G. Nyboders Regnskab 1700 omtaler Rendestenskister. G. - 19) Forestilling og Res. af 21. Decbr. 1778. M. - 20) Res. fra nævnte Aar. M. - 21) Forestilling og Res, af 2. Septbr. 1772. M. - 22) Forestilling og Res. af 25. Juni 1778. M. - 23) Res. af 1788 og 89. M. - 24) Forestilling og Res. af 2. Septbr. 1772 og Res. af 1775. M. - 25) Res. af 1782 og 88. M. Om Skorstenene Kommissionen 1721. G. - 26) Res. af 2. Juli 1695. G. - 27) Res. af 1816. M. - 28) Om Adkomsten en Pakke i Københavns Raadstuearkiv. I Følge velvillig Meddelelse af Hr. Arkivar Dr. O. Nielsen. - 29) Res. af 2. Juli 1698. G.

Kap. III.

1) Kommissionen 1721. G. Res. af 1680. G. Res. af 1804, M. - 2) Kgl. Befalingsbog 1680. G. K0mmissionen 1721. G. Res. af 1775 og 14. Juli 1816. M. - 3) H. W. Lind. - 4) Kgl. Ordre af 6. Maj 1659. G. - 5) Res. af 9 Juni 1691. G. - 6) Res. af 1816. M. - 7) Res. af 1789. M. og H. W. Lind. - 8) Res. af 27. Juni 1691. G. - 9) Kommissionen 1721. G. - 10) Res. af 11 Febr. 1782. M. - 11) Res. af 1741. (M). Res. af 1725, 28 og 30. (M.)

Kap. IV.

1) Res. af 1695. G. - 2) H. W. Lind. - 3) Res. af 1727. (M.) - 4) Res. af 1736. (M.) - 5) Res. af 8. Febr. 1737 (M). Nyboders Regnskab 1749. G.

Kap. V.

1) Res. af 1757. M. - 2) Kommissionen 1721. G. - 3) Res, af 29. Novbr. 1753. M. - 4) H. W. Lind. - 5) Nyboders Regnskab 1749. G. - 6) Indstilling og Res. af 31. Marts 1786 og Res. af 1788. M. - 7) Res af 21. Maj 1820. M. - 8) Res. af 1798, M.

Kap. VI.

1) Res. af 1681 og 88. G. Kgl. Befalingsbog 1680. G. - 2) Kgl. Befalingsbog 1680. G. - 3) Indstilling og Res. af 20. Maj 1772. M. - 4) Res. af 1691, 26. Septbr. 1705, 13. Okt. 1705 og to Res. af 1706. G. - 5) Res. af 21. Decbr. 1714. G. - 6) H. W. Lind.

 

 

239

Kap. VII.

1) Res. af 1693 og 1709. G. - 2) Res. fra anførte Aar. M. Om Lavsforfølgelsen Res. af 26. Avg. 1684. G. - 3) H. W. Lind. - 4) Indstilling og Res. af 17. Maj 1764. M. - 5) "Tjenestefolk kan og maa de ikke holde", hedder det i Indstillingen, af 25. Juni 1778, M. - 6) Res. af 17?3. M. - 7) Res. af 1680. G. - 8) Res. af 1686. G. - 9) Res. af 1696. G. - 10) Res. af 1700. G. - 11) Res. af 1725 (M). - 12) Res. af 1. Juli 1768 og af 1772. M. - 13) Res, af 20. Novbr. 1694. G. - 14) Res. af 20. Decbr. 1805 og 13. Febr. 1814. M. - 15) Res. af 13. og 21. Decbr. 1678. Om Gevalten Res. af 1678. G. - 16) Res. af 1695. G. - 17) Res. fra nævnte Aar. G. - 18) Res. af 1686, 88 og 89. G. - 19) Res. af 1695. G. - 20) Res. af 21 Avg. 1694. G. - 21) Res. af 2. Marts 1695. G. - 22) Res. af 1698, 1701 og 1704. G. - 23) Res. af 1. Maj 1787. M. - 24) Indstilling og Res. af 14. Avg. 1782. M. 25) Res af 1713. G. - 26) Kommissionen 1721. G. - 27) Res. af 11. Marts 1726 (M.), Res. af 1772. M. Kommissionen 1721. Gr. - 28) Betalingsreglementet 1694. G. - 29) Res. af 10. Apr. 1700. Betalingsreglementet 1700. Res. af 1716. G. - 30) Kommissionen 1721. Res. af 3. Maj 1720. G. Res. af 1725, 28 og 30. (M.) - 31) Res. af 23. Apr. 1725, Res. af 1738 (M.) og 1769. M. - 32) Res. af 29. Apr. 1767 og 17. Maj 1799. M. - 83) Res. af 17. Maj 1799; 1815 og 1831. M.

Kap. VIII.

1) Res. af 20. Marts 1711. G. - 2) Kommissionen 1721. G. - 3) H. W. Lind. - 4) Kgl. Befalingsbog 1680. G. - 5) Skiftebog f. a 1659. G. - 6) Res. af 15. Avg. 1800. M. - 7) Res. af 23. Avg. 1711. G. - 8) Res. af 27. Juni 1711. G. - 9) Res. af 27. Juli 1711. G. - 10) Res. af 8. Avg. 1711. G. - 11) Res. af 17. Juli 1711. G. - 12) Res. af 7. og 21. Novbr. 1711. G. - 13) Res. af 1709 og 10 (Decbr.). Res. af 1715 (Maj); Res. af 12. Septbr. 1712. G. - 14) Res. af 29. Septbr. 1715 og af 25. Apr. 1718. G. - 15) Res. af 1710 (Decbr.); om Kassens Tilstand f. Ex. Res. af 1712 (Decbr.). G. - 16) Res. af 6. Juni 1713. G. - 17) Res. af 23. Maj 1715 og 7. Marts 1718. G. - 18) Den strænge Vinter Res. af 14. og 23. Jan. 1716. Sygdom Res. af 9. Maj 1716. Om Kosten og Kostpengene Res. af 20. Jan., 22. Febr., 22. Apr. og 21. Avg. 1716. Kostpengene i Kristian den femtes Tid Res. fra nævnte Aar. Halv Gage Res. af 20. Jan. 1716; de lemlæstedes Tilgodehavende Res. af 21. Febr. 1716; "patience" Res. af 19. Juni 1716; Kahytpenge Res. af 1716 (Novbr.); de to Ma-

 

 

240

troskvinder Res. af 3. Febr. 1716. G, - 19) Forskud Res. af 20. Marts og 12. Juni 1717. Den ikke efterlevede Befaling Res. af 24. Decbr. 1717, 17. Jan. og 20. Marts 1718. G. - 20) Restansbøger Res. af 10. Okt. 1718; rigtig Betaling Res. af 18. Novbr. 1718 og 3. Novbr. 1719. G. - 21) Mønstringen Res. af 27. Novbr., 1. og 5. Decbr. 1719. De nyantagne Res. af 17. Marts 1719. G. - 22) Res. af 24. Novbr. 1719 og 22. Jan. 1720. G. - 23) Res. af 2. Jan. 1720 byder, at Maanedstjenere ingen videre Kostpenge skulle godtgøres. G. - 24) Res. af 25. Novbr. 1720. Res. af 17. og 21. Febr. 1721. Kommissionen 1721. Kgl. Ordre 31. Marts 1721. G. - Den anden af Hypoteserne om Seigr. Nagel skyldes H r. Kontorchef H. Boyes Velvilje. - 25) Indstilling og Res. af 1685. G. - 26) Res. af 20. Novbr. 1715. Res. af 23. Avg. 1711. Res.aaf 19. Jan. 1712 og 17. Febr. 1716. Om tvende paa den ny Holm gaaende Matrosers Løsladelse haves en Res. fra 1705. G.

Kap. IX.

1) Res. af 1682. G. - 2) Kommissionen 1721. G. - 3) Res. af 10. Marts 1641 (M.) og 16. Septbr. 1785. M. - 4) Res. af 1789. M. - 5) Res. af 1773. M. H. W. Lind. - 6) Res. af 1728 (M.). - 7) H. W. Lind. - 8) Res. af 1771. M. - 9)Kabinetsordre af 16. Jan. 1772, Res. af 1771. M. - 10) Res. af 20. Maj 1772. M. - 11) Res. af 9. Juni 1772. M. - 12) Res. af 11. Marts 1777. M. - 13) Res. af 8. Juli 1779. M. - 14) Res. af 1783. M. - 15) Res. af 1791. M. - 16) Res. af 1791, 97 og 98, Lønningsspørgsmaalet Res. af 14. Juni 1799. M.

Kap. X.

1) H. W. Lind og Res. af 1799. M. - 2) Kgl. Befalingsbog 1680. G. - 3) Res. af 1690 og 92. G. - 4) Res. af 1702. G. - 5) Res. af 26. Jan. 1798. M. - 6) Res. af 13. Septbr. 1781. M. - 7) Res. af 14. Juni 1799. M. - 8) Res. af 26. Jan. 1798 og Res. af 1799. M. - 9) Aarene 1801 til 14 nærmest efter H. W. Lind. - 10) Res. af 14. Juli 1816. M. - 11) Res. fra anførte Aar. M. - 12) Res. fra nævnte Aar. M.

Kap. XI.

1) Aarene 1848-49 nærmest efter H. W. Lind. - 2) Haandpenge til Haandværkerne Res. af 4. Febr. 1696. G. - 3) Skoledrenge skulle i Følge en Res. fra nævnte Aar sættes i Lære

 

 

241

ved Haandværkerstokken (M.). - 4) Res. af 11. Novbr. 1735. (M.). - 5) Res. af 10. Juni 1690. G. - 6) Res. af 1686. G. - 7) Blaa Bod til Dels efter H. W. Lind. - 8) Res. af 14. Avg. 1782 og 19. Marts 1783. Om Brødet Res. af 1787. M. - 9) Res. af 1730 (M.) og 1712. G. - 10) Res. af 1679. G. - 11) Indberetning fra Nyboders Kommandantskab til Marineministeriet af 7. Septbr. 1857.

Kap. XII

1) H. W. Lind. - 2) Res. af 20. Maj 1767. M. - 3) Res. af 1700. G.


__________


 

 

242

Rettelser m. m.

__________

S. 3 L. 19 til 22 f. o.: Ordene: "og at denne Plan ..... slemt forfaldne" bør udgaa.

S. 3 L. 24 f. o.: Vingaard Ises: Kaalgaard.

S. 14 L. 9 f. o.: Ordene: "den nordlige Del af" gaa ud.

S. 39 L. 2 f. n.: 1765 læs: 1773.

S. 50 L. 13 f. o.: 60 Rdl. læs: 30 Rdl. (60 Kroner).

S. 104 L. 3 f. n.: den ældste Vagtbygning angives 1774 at være beliggende mellem Løve- og Bjørnegade. Se H. Holck, Kjøbenhavns Beskrivelse.

S. 109 L. 16 f. o : videre om F. P. Thiellesens Afskedigelse se Chr. Bruun, Fr. Rostgaards Liv og Levnet.

__________


 

 

[Foldet planche]
 

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste afsnit >

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top