eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Kbh., Nielsen & Lydiche, 1881

Reinhold Frederik Severin Mejborg (1845-1898)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR-teknik hos eremit.dk i marts 2002.

Ændringer i forhold til originalen:
En tom skarp parentes: [], er brugt hvor originalen angiver flademål med en firkant. Kursiv er brugt hvor originalen fremhæver ord med spærret skrift. Hvor originalen angiver dødsår med et kors, er her brugt "d.".


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

 

22


ARBEJDSFOLK.

_____

Rundt om i Universitets-Regnskaberne får man snart et og snart et andet Billede af det, der ikke hørte Hverdagen til og derfor gjorde såmeget dybere Indtryk. Således, anføres den 20de December 1588: »Givet Rector, som han havde givet 4 Bådsmænd, som fliide den forbistrede studenter i fængselit, - 22 sk. - «, og på dette Område er der mange interessante Oplysninger; men de ere allerede behandlede andensteds 1).

I Bygnings-Regnskaberne er det selvfølgelig Håndværkernes Forhold, der omhandles, og det i et så rigt Materiale, at dette sikkert burde gøres til Genstand for en særlig Undersøgelse.

__________

1) Matzen Universt. Retshist. - Rørdam Universt. Hist.

Følgende lille Træk fra 1626 er ganske vist fremmed for Emnet; men til Gengæld er det saa charakteristisk for Tiden. En af Professorerne var på Rejse fra den 2den til den 20de Maj for at overvære Herredagen i Kolding, og i den Anledning blev der tinget med en Vognmand i Slagelse, at han skulde føre Vedkommende til Bestemmelsesstedet; »thi der var ikke Vogne i Fyns Land at bekomme, thi de vare alle udi Kongens Bestilling, som jeg spurgte, og befandtes i Sandhed«. løvrigt kostede den Rejse frem og tilbage med 18 Dages Ophold 20 Dlr. 2 Mk 15½ sk.

 

 

23

Arbejdet var dengang lidt anderledes fordelt end nu til Dags, eller rettere sagt, Arbejdsdelingen var ikke rigtig gennemført. Tømmermanden greb ind i Snedkerens Virksomhed, Pottemageren og Lerklikeren i Murmesterens 1); Pligskarlene, der nærmest svarede til vor Tids Håndlangere, udførte ofte selvstændige Arbejder; Kvinder gjorde Tjeneste som Håndlangere, trådte Ler, bar Ler og kalkede undertiden Væggene, og endelig vare Latinskolens fattige Elever Håndlangernes Håndlangere, der kravlede om på Tagene og rakte Sten eller gjorde rent efter Lerklikerne. Man var sparsommelig og tog sin Arbejdskraft, hvor man kunde få den for det bedste Køb.

Som oftest vare Håndværkerne på Dagleje. Når de holdt sig selv med Kost, fik de gerne frit Øl, og foruden Rejsetønden, som Tømmermændene fik i Følge gammel Sædvane, blev det ofte vedtaget, når man fortingede (accorderede), at Tømrere, Snedkere eller Murmestere skulde have 1 eller 2 Tdr. Øl, og dertil kom sommetider en Otting Smør og et Par Sider Flæsk 2). Ofte fik Håndværkerne fuld Kost, og undertiden må de have boet på Stedet, sålænge Arbejdet stod på; thi på anden Måde kan man næppe forklare en Regnskabspost fra 1553, da der blev bygget et nyt Hus i Dr. John Mac Alpins Residents, og Håndværkerne fik Kosten hos hans Nabo, Dr. Chri-

__________

1) Som Exempler kunne følgende Regnskabsposter anføres: 1543 Tømmermændene lagde Bræddegulv i Stuen, Kammeret og den Stue på Loftet. S. År Tømmermændene lagde Loftet med »udhugne« og høvlede Planker. 1587 Pottemageren spækkede Væggene i begge Kamrene. 1588 Lerklikerne understenede Huset.

2) Regnsk. 1558, 1565, 1568. - I Malmø-Lehnsregnsk. er særlige Rubrikker for Flæsk og Smør, »som bardsker, thømmermendt, skouffmager, buntmager, brøger, smeder oc andre embitzmenndt haffue fanget wdj ther betaling«.

 

 

24

stiern Morsing. Der anføres nemlig: »Der var fire hellige Dage, medens de huggede Huset sammen, for deres Kost samme Helligdage 3 Mk. 2 sk.«. løvrigt fik Dr. Christiern 5 sk. om Dagen for hver Mand, han havde i Kost, medens samtidige Arbejdere, som fødte sig selv, kun fik 4 sk. daglig i Kostpenge. Disse Håndværksfolk fik 4 til 6 sk. i Dagleje; men iøvrigt vexler Daglønnen med Tiderne fra 4 til 24 sk.

Ude på Landet er det som bekendt endnu almindeligt, at Bonden accorderer med de forskellige Håndværksmestre, uden at disse have noget med hinanden at gøre, og uden at der er en særlig Bygmester. - På Herregårdene kan man træffe Forhold, hvor Bygherren griber endnu mere personlig ind i Arbejdets Enkeltheder, idet han samler flere Mestre af samme Fag, der arbejde på hans eget Værksted, efter hans egen Tegning, under hans eget Tilsyn, således at han egentlig er Mestrenes Mester, eller med andre Ord: Bygherren er selv Tømmermester, Snedkermester, Murmester o. s. v., og Håndværksmestrene ere i Grunden at betragte som hans Svende, der udføre Stykke for Stykke efter hans Anvisning og directe Ordre.

Dette Forhold, der nu til Dags er en Undtagelse, viser sig at have været Regelen i det 16de Århundrede. Kun blandt Tømmermændene var det Skik, at en havde Overopsynet, og som Exempel kan anføres et Par Udgiftsposter, en fra 1543: »Ittem Lauritz tymermand vj sk. offuerallt for hand var høffs mand«, og en anden fra 1553: »Jens tømbermandtt hand war høffuitzmanudtt att hwgge hussedtt samen - Offuer hanss Daglønn samtykte vniversitas hanem paa thett handt skulle wær wilig och flittig att arbedett kwnnde gaa for segh - j Daler«. - I de

 

 

25

andre Fag har jeg kun truffet noget tilsvarende en eneste Gang, og det er i Regnskabet for 1544, hvor det hedder: »Itm j Daler hermand muremesthre for hand giik tiil folketth oc saa tiill gaffnit.

I Overensstemmelse med disse Forhold leverede så Bygherren en Del Arbejdsredskaber, såsom: »Hyullbørr«, Baljer og Truge; men, når vi overfor hans Færd ligesom overfor Husmoderens først få Indtryk af det møjsommelige, så bliver dernæst Spørgsmålet, om al denne Besvær ikke har fremkaldt en Kærlighed til Huset, der er vor Tid fremmed; thi enhver Krog havde beskæftiget Bygherrens Tanker, og han var så at sige fortrolig med hver Pind, der fandtes i hans Ejendom.


__________


 

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top