eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.221

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 340-342
Nummer: 221


<-Forrige . Indhold . Næste->

221.

17 Juli 1650.

Magistraten ansøger Kongen om Christianshavns Forening med Staden, om at det maatte forbydes Amagerne at udskibe Korn ved Sundby Færge, at Købmændene maatte faa et Lav, om mindre Frihed for fremmede Købmænd, om Forbud til Haandværkerne mod at gaa ind i andres Haandværk og om Forskaanelse for Indkvartering.

Stormechtigste høybaarne Første, allernaadigste herre och konning.

Efftersom dageligen fornemmis, at denne byes borgerskab joe mere och mere formiddelst nærings afftagelse wdj effne och formue forringis, somme sig her gandske fra byen des aarsage begiffuer och i dend sted med stackarle och fattige thilltager och formeeris, som dog huerchen kand wdstaae thynnge och besuerring, ey heller till nogen bestilling, som udj byen behøffuis och endelig fornøden giørris, kand brugis, mens erre meere andre gode borgere och indwohnnere till thynge och besuerringh, saa at dersom saadant continuerer, da ehr denne byes stoere schade Eders Kong. May. och cronnen till nachdeell deraff wisseligen at formoede. Da paa dett endnu udj thide denne byes och borgerskabs ruin kunde forekommis, och forbedring wdj næring och bierring foraarsagis, haffue wij os aller vnderdanigst epter dend fortrøstning, Eders Ko. Ma. wed Hans Ezelentce Her riigens hoffmester, wdj Eders Maytts. egen neruerelse paa Frederichsborrig slott dend 31 janvarij allernaadigst os lod giffue, thill fordristet nogle punchter paa Eders Ko. Ma. naadigste behag at opsette och Eders Ko. Ma. nu at andrage, som wij vnderdanigst formeene till byens och borgerskabets nærings formerelse och welstand blandt andre kand werre thienlige och gaffnlige, huilche erre som følger:

1. Efftersom at denne byes fornembste wellstand, nest Gud, vdj commersien, handell och wandell till lands och till wands bestaar, och at borgerskabet derved kand handthæffuis och huis indpass, aff andre derudj skeer, maa forhindris och affskaffis, huilchet altid her haffuer fornembligen werrit wdj agt thaget och offuerholldet. Men efftersom at Christianshaffn, som vdj begyndelsen war sagt at skullde werre Kjøbenhaffns forwiiding och derforre en romb thid war vnder en jurisdiction med Kiøbenhaffn, bleff formiddelst sær friiheed fra Kiøbenhaffn separerit, haffuer mand siden med huis vndersleuff och indpass vdj handelen af fremmide, borgerskabet till nærings suechelse, begaais, ey kunde hafft saadan inspection och thilsiuffn, som vell burde for jurisdictionens separerings schyld, da epterdj at Kjøbenhaffn och Christianshaffn ere nesten saa som en bye sammen och haffue eens och fellidtz næring och handell, saa at wdj huis næring Christianshaffn tiltager, det fragaar Kiøbenhaffn, huoroffuer end och offte

VI s.340

thrette imellum indwohnerne paa begge sider sig begiffuer. Derforre vnderdanigst bedis och begieris, att Christianshaffn, naar dieris bewillgede friiheds aar erre wdde, sambt huis hoes och omkring Børsen och wed Slotted er aff indwaanere besatt, maa worde incorporerit med Kiøbenhaffn, paa det des bedre inspection med fremmedes vtilbørlig handell, som imoed priuilegierne och kongelige forordning fornembligen wed och omkring Børsen och med Ammagerland paa strømmen skeer, kunde haffuis, saa och veenigheed, som aff fellidtz næring mellumb indwohnerne kunde foraarsagis, att forrekomme, anseendis, at Kiøbenhaffns friiheed sig altid thillforne vd till Amagerland haffuer strecked, denne byis haffn, som kalldis Grønnegaard, liggendis vd wed Amagerland, er end och en stor deell aff indtaget med vdi Christianshaffn, och er Kiøbenhaffns byes stoere affbrech och schade med nærings afftagelse och folchens herfra byen bortfløttelse wisseligen endnu widere at formoede, saa frembt de sær friiheder i Christianshaffn, wed och omkring Børsen och Slottet skall continuere och tiltage.

2. Hollenderne, som paa Amager erre boendis, driffue handel och wandel med vd och indskibningh, desligeste scheer och stoer handell med korn vdskibning och i andre maade wed Sundbye ferge, huilche begge deele er denne bye till merckeligt affbrech och skade, saa at kornhandelen, som her tilforne haffuer werrit och næring giffuidt, aff dend aarsag end och her aldeelis er frawendt, motte saadant naadigst worde remederit, saa och ellers widere paa middell kunde thenchis, huorwed kornhandelen her i staden kunde komme i floer och driffuis, schulde det vden thuiffll werre byen till stoer gaffn och goede.

3. Att kiøbmend, kremmere och wiinhandlere till handelens och næringens fortsettelse maa it laug naadigst bewillges med en eller thuende formend, olldermend eller offuer kiøbmend derudj, hoes huilche alle, som her kiøbmandskab bruge wille och dertill erre døchtige. dieris naffn motte lade anteigne, paa det dend vndersleuff, som aff andre begaais, nogenledis kunde derwed forrekommis och handelen wdj nogen goede och richtig skich kunde bringes, och at ey nogen indwohner, som ey er i dette laug, maa bruge kiøbmandskab her i staden, mens at handtwerchs follch, høchere, baadtzmend och deslige maa nære dennomb aff deris handtwerch och handteringh, med mindre de dieris handtwerch och førrig handtering forlaade och sig vdj kiøbmandz laug, om de erre det wærdige, indgiffue.

4. Fremmede at werre friit dieris wahre at hiidførre och kiøbmandz wiis vdj gros, schippund och læster aff schibbene epter recessen at sellge och ey her i staden, i Børsen eller Christianshaffn

VI s.341

emoed recessen wahrene at oplegge, paa det hemmelige høcherie, borgerne i dieris næring till affbrech, dermed ey skall driffuis, ey heller giest med giest moed byens privilegier her i staden eller paa strømmen att handle. Will ellers fremmede dieris wahre til borgere, som erre kiøbmend, vdj factorie hiidsende eller leffuere for billig provision at forhandle, det at werre dennomb tillat och borgerne friit saadant godz at oplegge, indtil hand det kand forhandle, paa det fremmede ey skall behøffue dieris wahre igien at bortførre, naar de dennom ey strax kand selge, och en borgere deraff nogen næring och fordeel wed factorie kand nyde. Antager nogen borgere en fremmedis goedtz anderledis och det for sit eget angiffuer, da det at verre forbrudt.

5. Att Embterne maa nyde laugs friihed, saa at huo, som ey udj laug med dennomb ehr, maa ey udj dieris næring giørre dennomb indpass, mens at en huer epter gamble kongelige forordning maa nære sig aff sit embede och hondtering.

6. Att borgerskabet her udj staden naadigst fra soldatesquens indquarterings besuerring maa worde endtlediget och epter s. høyloffligh ihukommelse konning Christian 4. breff wdj fredz thiid for saadan indquartering naadigst forskaanis, anseendis Kong. Ma. hoffsinders indquartering sambt landtzknechtis penge, huilche maanetlig till dem, som wed Slotted waage, vdgiffuis, falder indwohnerne mehre end besuerlig noch.

Bedendis paa det allerydmygligste, at Eders Kong. Ma. wdj kongelig naade denne worris vnderdannigste welmeente opteignelse wilde optage och dette sambt huis widre denne bye och borgerskabff kand werre till gaffn, allernaadigst offuerweye, betrachte och anordne, huorpaa wij aldelis inted thuiffle, mens erre Eders K. Ma. naadigste, goede och milde suar herom forhaabende. Eders Ko. Ma. wille wij vdj dend allermechtigste Guds beskermelse haffue befalet, ønskendis Eders Ko. Ma. it langwarigt, fredeligt och glædeligt regimente. Actum Kiøbenhaffn dend 17 julij anno 1650. Eders Kong. May. throe vndersaatter, borgemestere och raad sammestedtz.

Geh.-Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv Skab 9, 12. A.

VI s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 21 18:21:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top