eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.219

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 230-231
Nummer: 219


<-Forrige . Indhold . Næste->

219.

17 Marts 1640.

Overenskomst mellem to Naboer om deres Tagdryp.

Wi epterskreffne Peder Pedersen, raadmand her udi Kiøbenhaffn, och Christopher Iffuersen, Ko. Ma. rendteskriffuer, indwohnner her sammestedtz, kiendes och hermed for alle witterligt giør med dette woris obne breff, att efftersom ieg Christoffer Iffuersen wdi Peder Pedersen och hans affgangne hustrue salig Magdalenne Nielsdaatters huus her ibidem, haffuer ladet biuge min grundmuret huusgaffuell, noget fornær ind paa deris grund och der med deris tagdrob wdi saa maade forhindret, wdi huilcken bemelte Christoffer Iffuersens muret gaffuell forskrefne Peder Pedersens husis bielcker, thømmer, spæruerck och andet oppe och nedre igien ere indmurede och befattet och udi samme murede gaffuell ehr Peder Pedersen till wilge opdragen aff grunden en skorsteen, saauelsom thil begge deris huusis foruaring haffuer ladet legge en blye rende paa Peders huusis sperwerch, om huilcken indbiugning och taffdrobis forhindrelse dennum er tuist emellom falden. Saa ere wi nu derom saaledes formedelst god wenskab och naboskab forænit och fordragen och effter denne daug wrygeligen schall holdes som epterfølger: Den muredt gaffuell schall aldtid epter denne

VI s.230

dag were och bliffue Peder Pedersens, hans arffuinge och effterkommere halffuepart, oppe och neder, wdi lengde, brede och tyckelse, som den nu forefindes, tilhørige, och hand den at giøre sig saa nyttig, som hand best kand, och naar hand eller hans arffuinger eller epterkommere wille bygge, da schall det were dennem fritt och wbehindret fore aff mig och mine arffuinger och effterkommere att indhugge bielcker i samme mur och dennom med ancker igienom paa min side att feste, och dersom den murit gauffll iche befindes sterck nock att legge bielcker wdi och aacher igienom formedelst suichboffuer, da schall ieg Christopher Iffuersen, min arffuinger och effterkommere dennom med en fuld mur at opfylde. Belangende den blye rende schall ieg och aldtid sielff holde wed lige och wandet till mig sielff indtage, som ligger paa hans tou fag huus, och naar hand eller effterkommere will byge, da ieg samme rende wbehindret att lade nedertage; wdi lige maader schall det och were bemelte Peder Pedersen frit fore bielcker wdi min windeltrappe at indlegge, naar hanom fornøden giøris, saauit muren kand taale, dog stederne igien at lade tillmure och forferdige. Och der med schall ald wenighed om samme biugning vrygeligen och wigienkaldendes ganske were ophoffuen osv. Vidner: »Mester Blasius Møller, Christopher Bremmermand, Biørn Bendtzen, Hans Haagensen, Hans Therckelsen, Iffuer Kier och Peder Christensen«. Datum Kiøbenhaffn den 17 martij anno 1640.

Indført i et Tingsvidne af 10 Avg. 1640, der tilhører Oldn. Museum.

VI s.231

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 19 20:54:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top